Všeobecné pravidlá kúpaliska a zásady správania sa návštevníkov kúpaliska

 • Vstup do areálu kúpaliska je povolený len s platnou vstupenkou – náramkom, ktorý bol zakúpený v pokladni kúpaliska a je pripevnený na ruke. Návštevník bez náramku môže byť z areálu kúpaliska vykázaný. Za poškodenie náramku nesie zodpovednosť návštevník. Pre prípadnú kontrolu je povinný uschovať si doklad o jeho zakúpení a na výzvu plavčíka alebo osoby poverenej prevádzkovateľom kúpaliska sa ním preukázať.
 • Na kúpalisko je vstup povolený len zdravým osobám. Osoba, ktorá trpí prenosným ochorením, osoba so zjavne zanedbanou osobnou hygienou alebo osoba pod vplyvom návykových látok má vstup do bazéna, wellnessu a tobogánu zakázaný.
 • Na kúpalisku sú návštevníci povinní riadiť sa pokynmi plavčíkov, správcu kúpaliska, obsluhy kúpaliska a dodržiavať prevádzkový poriadok kúpaliska.
 • Návštevník musí mať slušné a čisté plavky a svojim chovaním nesmie porušovať zásady mravnosti a slušnosti.
 • Návštevníci sú povinní dodržiavať zásady osobnej hygieny.
 • Kúpalisko je možné navštevovať denne počas letnej sezóny (ak to umožňuje počasie), v čase jeho prevádzkových hodín.
 • Návštevníci sú povinní opustiť bazén najneskôr 15 minút pred ukončení prevádzkovej doby kúpaliska, prípadne na pokyn plavčíka alebo zamestnanca kúpaliska.
 • Pri naplnení kapacity kúpaliska správca kúpaliska vydá pokyn na uzavretie vstupu kúpaliska a na prerušenie predaja vstupeniek. Táto skutočnosť bude oznámená návštevníkom pri pokladni a zároveň bude vyvesený oznam o naplnení kapacity kúpaliska návštevníkmi.
 • Návštevníci – deti sú povinné pred zakúpením vstupenky strpieť preverenie výšky postavy s cieľom stanoviť výšku ceny vstupného – tzn. oprávnenosť zľavneného vstupu na kúpalisko.
 • Každý návštevník, ktorý si chce uplatniť akúkoľvek zľavnenú vstupenku, je povinný sa preukázať akýmkoľvek dôveryhodným relevantným dokladom potvrdzujúcim jeho nárok na uplatnenie takejto zľavy zo vstupného. V prípade, že sa nevie preukázať takýmto dokladom, prípadne to odmietne, bude mu započítaná plná výška vstupného.
 • Deti mladšie ako 10 rokov musia byť v sprievode rodičov alebo osoby staršej ako 18 rokov.
 • Malé deti a deti, ktoré nevedia plávať, musia používať záchranné vesty, nafukovacie kolesá, pomocné rukávky prípadne iné bezpečnostné pomôcky na plávanie.
 • Deti do 3 rokov pri vstupe do bazénu musia mať detské plavky s pevnou gumkou okolo nôh alebo nepremokavú plienku určenú na kúpanie.
 • Návštevníci, ktorí nie sú plavci, sa môžu kúpať len vo vode vyhradenej pre neplavcov.
 • Pred vstupom do bazénov, wellnessu a tobogánov je každý návštevník povinný osprchovať sa pri prechode brodom.
 • Každý návštevník je povinný šetriť zariadenie kúpaliska, zbytočne neplytvať vodou a sprchy používať len na čas nevyhnutne potrebný.
 • Návštevníci sú povinní udržiavať čistotu a neznečisťovať areál kúpaliska, smeti patria do odpadkových košov.
 • Rešpektovať zákaz kúpania, ak voda v bazéne nespĺňa požiadavky na kvalitu vody na kúpalisku.
 • Návštevník je povinný každú škodu alebo stratu, ktorú spôsobil na zariadení kúpaliska, v plnej výške prevádzkovateľovi nahradiť.
 • Návštevník bude vykázaný z kúpaliska bez nároku na vrátenie vstupného, ak vážne porušuje ustanovenia prevádzkového poriadku, opakovane neuposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov kúpaliska, alebo sa správa k iným osobám neprístojným a rušivým spôsobom.
 • Každý úraz, ktorý sa stane návštevníkovi kúpaliska, je potrebné oznámiť plavčíkovi. Plavčík poskytne prvú pomoc a podľa potreby zabezpečí potrebné náležitosti.
 • Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobil vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním prevádzkového poriadku alebo pokynov plavčíkov alebo iných pracovníkov prevádzkovateľa, prevádzkovateľ kúpaliska nenesie zodpovednosť.
 • Prevádzkovateľ kúpaliska neručí za straty cenných predmetov, peňazí, dokladov na kúpalisko prinesených.
 • Prevádzkovateľ kúpaliska si vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu kúpaliska v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo z technických príčin.
 • Z kúpaliska bude vykázaný každý, kto napriek napomenutiu zodpovedného pracovníka bude mať neslušné a rušivé správanie.
 • Predmety, ktoré sa nájdu v priestoroch kúpaliska treba odovzdať správcovi, ktorý ich zapíše v knihe nálezov.
 • Priania alebo sťažnosti týkajúce sa prevádzky alebo zamestnancov kúpaliska treba zapísať do knihy prianí a sťažností, ktorá je k dispozícii na vstupnej recepcii.
 • Výnimočné a neuvedené prípady, ktoré nie sú uvedené v prevádzkovom poriadku, budú riešené podľa rozhodnutia a pokynov správcu kúpaliska.

Zakazuje sa:

 • vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu, omamných látok a ohrozovať tak bezpečnosť svoju a bezpečnosť ostatných návštevníkov;
 • vstupovať na kúpalisko osobám, ktoré trpia infekčnými chorobami, kožnými chorobami alebo inými chorobami, pre ktorých nie je vhodná návšteva kúpaliska z hygienických dôvodov;
 • správať sa hlučne, neprístojne a ohrozovať osobnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných návštevníkov kúpaliska;
 • nechávať dieťa bez dozoru sprevádzajúcej osoby;
 • fajčiť mimo priestorov vyhradených pre fajčiarov, napr. v kabínkach na prezliekanie a pod.;
 • kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného oblečenia;
 • v bazéne a jeho blízkom okolí fajčiť a jesť, vstupovať za brod s jedlom a nápojmi;
 • priniesť na kúpalisko vlastné lehátka;
 • vodiť akékoľvek zvieratá do areálu kúpaliska;
 • používať v bazéne potreby na potápanie ako šnorchel, potápačské okuliare a plutvy, ale aj objemné predmety, ako napr. nafukovačky a pod., hrať sa v bazéne s predmetmi, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ostatných návštevníkov;
 • pľuvať do bazénov, na podlahy, po areáli, močiť a inak znečisťovať bazény a areál kúpaliska;
 • odhadzovať sklenené predmety, fľaše, poháre, fľaštičky, a pod. v areáli mimo odpadkových košov;
 • poškodzovať zeleň, informačné, oznamovacie a zákazové tabule, lavičky, odpadové nádoby, detské atrakcie, hygienické zariadenia, ploty, brány, sprchy, osvetlenie a pod.;
 • zdržiavať sa v bazénoch a wellnesse mimo ich prevádzky;
 • prechádzať k bazénom cez brodiská v oblečení a v topánkach;
 • skákať do bazénu mimo priestorov k tomu určených;
 • behať v bazénoch, v okolí bazénov, ako aj po chodníkoch a plochách určených na odpočinok a slnenie návštevníkov;
 • vstupovať do bazénov, wellnessu a na tobogán s akýmkoľvek jedlom (ani so zmrzlinou, žuvačkou, cukríkmi atď.) a nápojom (najmä nie so sklenými pohármi a fľašami);
 • volať pomoc bez dôvodu;
 • znečisťovať vodu a ostatné priestory areálu;
 • hrať loptové hry mimo miest na to vyhradených;
 • vchádzať a parkovať motorovými vozidlami mimo na to určených komunikácií a parkovacích plôch na to vyhradených;
 • odkladať odpad mimo smetné nádoby;
 • vzbudzovať verejné pohoršenie (napr. nudizmom, opitosťou, výtržníctvom a pod.).