Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ

Obchodné meno: BEKOR s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta

Prevádzka: AVA Thermalpark Diakovce, Hlavná 847,  925 81 Diakovce
IČO: 36 291 749
IČ DPH: SK 202 2165 387
zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 18385/T
(ďalej v texte len „Poskytovateľ“)

vydáva s účinnosťou od 17.6.2021 nasledovné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk (ďalej len „Obchodné podmienky“):

Článok I – Úvodné ustanovenia

1. Obchodné podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá vstupuje na internetové stránky www.kupaliskodiakovce.sk a používa ich (ďalej len „Používateľ“).

2. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk, uzavretej medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorej predmetom je používanie služieb na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk. V prípade, že Používateľ nesúhlasí s dodržiavaním Obchodných podmienok, nemôže služby na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk využívať.

3. Použitie informácii, fotografii alebo akýchkoľvek grafických zobrazení na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk podlieha Obchodným podmienkam.

4. Údaje a informácie, uvedené na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné napadnutie informácii, uvedených na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk, počítačovými vírusmi.

Článok II – Práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa

1. Používateľ potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Používateľ je oprávnený používať internetové stránky www.kupaliskodiakovce.sk len pre svoju osobnú potrebu, alebo za účelom uzavretia právneho vzťahu s Poskytovateľom.

3. Texty, fotografie a ďalšie grafické prvky, použité na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk, sú chránené autorským právom a ďalšími právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu. Používateľ ich nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať alebo inak verejne šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať o takto získaných informáciách a osobných údajoch mlčanlivosť, okrem prípadov, keď je o takýchto informáciách alebo osobných údajoch povinný informovať tretie osoby (najmä orgány činné v trestnom konaní) v zmysle platnej legislatívy.

5. Používateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu objednaných služieb v požadovanej výške a v požadovanom termíne a čase.

6. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, vzniknuté v súvislosti s neoprávneným použitím alebo zneužitím internetových stránok www.kupaliskodiakovce.sk, v súvislosti s ich poruchou, zdržaním pri prenose, napadnutím počítačovými vírusmi alebo iným zlyhaním.

Článok III – Postup pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb, platobné podmienky

1. V prípade záujmu Používateľa o objednanie služieb Poskytovateľa vyplní Používateľ rezervačný formulár v systéme rezervovania a / alebo kontaktný formulár a / alebo objedná služby prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu). V rezervačnom a / alebo v kontaktnom formulári je Používateľ povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje. V kontaktnom formulári a / alebo v texte e-mailu je Používateľ povinný uviesť text objednávky. Rezervačný i kontaktný formulár sú zverejnené na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk.

2. Objednávku cez vyplnený rezervačný a / alebo kontaktný formulár a / alebo e-mail odošle Používateľ Poskytovateľovi prostredníctvom siete Internet. Doručenie takejto objednávky Poskytovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Používateľom.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.

4. Zobrazované izby a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany Poskytovateľa.

5. Používateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a v plnej výške uhradil. Ubytovania na detskej prístelke je nevyhnutné, aby boli doplnkové služby doplnené pri rezervovaní doplnkových služieb zo strany objednávateľa.

6. Pri rezervovaní doplnkových služieb má Používateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervácie, ktoré systém online rezervovania generuje automaticky v 3. kroku rezervovania aj pre Poskytovateľa aj pre Používateľa. Používateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.

7. Služby ponúkané na stránke kúpaliska je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu, kreditnou kartou alebo zálohovou faktúrou.

1. Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom rezervovania generované pri rezervovaní.

2. Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet hotela je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom rezervovania generované pri rezervovaní.

3. Pri zvolení platby formou zálohovej faktúry je nevyhnutné uhradiť 100% výšku zálohovej faktúry najneskôr 4 pracovných dní pred nástupom na pobyt. Z tohto dôvodu je možné tento spôsob úhrady použiť iba v prípade zakúpenia min. 4 dní pred nástupom na pobyt.

8. Platobné údaje sú uvedené na zálohovej faktúre, alebo v platobnej bráne na realizáciu platby kreditnou / debetnou kartou, alebo bankovým prevodom.

9. Ak Používateľ v momente rezervovania alebo v stanovenom termíne neuhradí zálohu za pobyt, online rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu.

10. Všetky poplatky za platbu hradí Používateľ.

11. Po uhradení plnej ceny pobytu bude Používateľovi vystavené a na e-mailovú adresu zaslané potvrdenie rezervácie zo strany Poskytovateľa.

Článok IV – Zrušenie zmluvy o poskytovaní služieb, storno podmienky, refundácia

V prípade zrušenia už zaplateného a tým potvrdeného pobytu zo strany zákazníka, má kúpalisko nárok na náhradu škody vo forme storno poplatku.

Bezplatné storno môže hosť uskutočniť  minimálne 11 dní pred termínom nástupu na ubytovanie. V prípade stornovania pobytu menej ako 10 dní pred nástupom na ubytovanie je určená výška storno poplatkov nasledovne:

– 10 až 5 dní pred rezervovaným nástupom platí 50% storno poplatok z uhradenej ceny pobytu

– 4 a menej dní pred nástupom platí 100% storno poplatok

Príklad:

Hosť si zarezervuje pobyt dňa 1.7. s dátumom začiatku ubytovania 28.7. Možnosti stornovania pobytu v tomto prípade sú:

Od 1.7. do 18.7. môže stornovať svoj pobyt bez storno poplatku

Od 19.7. do 24.7. platí 50% storno poplatok

Od 25.7. mu bude účtovaný 100 % storno poplatok

UPOZORNENIE:

V prípade, že si hosť rezervuje termín ubytovania na poslednú chvíľu, t.j. medzi dátumom rezervácie a dátumom začiatku ubytovania je menej ako 11 dní, hosť berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas, že v prípade stornovania takéhoto pobytu mu bude účtovaný storno poplatok v zmysle tohto článku.

Osobitné ustanovenia
V prípade dobrovoľného, predčasného odchodu hosťa z ubytovania (skrátenie pobytu) bez vážneho dôvodu, nemá hosť nárok na vratku za nedočerpané služby.
V prípade storna alebo skrátenia či nenastúpenia pobytu hosťa z titulu choroby, úmrtia, živelnej pohromy alebo ťažkej havárie si klient uplatňuje účtované stornopoplatky cestou príslušnej poisťovne, ak má uzatvorené cestovné poistenie.
V prípade ojedinelého, akútneho storna pobytu zo strany kúpaliska, ktoré bolo zapríčinené vyššou mocou (nepredvídané skutočnosti, ktoré nie sú nijako zapríčinené činnosťou ubytovateľa), nie je kúpalisko povinné vracať už zaplatenú zálohu a môže namiesto toho hosťovi ponúknuť:
– náhradnú rezerváciu v inom náhradnom termíne zodpovedajúcom

Článok V – Ochrana osobných údajov – Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Základné informácie

pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie, ktoré sa nachádzajú v záložkách vľavo.

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

  • o zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
  • o zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
  • o povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
  • o odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
  • o poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
  • o prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
  • o prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
  • o riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Článok VI – Záverečné ustanovenia

1. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Používateľovi dňom použitia služieb internetových stránok www.kupaliskodiakovce.sk Používateľom.

2. Obchodné podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne Poskytovateľ.

3. Používateľ vyhlasuje, že si Obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje a zasiela rezervačný a / alebo kontaktný formulár a / alebo e-mail s cieľom využiť služby Poskytovateľa, uvedené na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk.