Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ

Obchodné meno: BEKOR s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, SR

Prevádzka: AVA Thermalpark Diakovce, Hlavná 847,  925 81 Diakovce
IČO: 36 291 749
IČ DPH: SK2022165387
zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 18385/T
(ďalej v texte len „Poskytovateľ“)

vydáva s účinnosťou od 17.6.2021 nasledovné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk (ďalej len „Obchodné podmienky“):

Článok I – Úvodné ustanovenia

1. Obchodné podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá vstupuje na internetové stránky www.kupaliskodiakovce.sk a používa ich (ďalej len „Používateľ“).

2. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk, uzavretej medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorej predmetom je používanie služieb na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk. V prípade, že Používateľ nesúhlasí s dodržiavaním Obchodných podmienok, nemôže služby na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk využívať.

3. Použitie informácií, fotografií alebo akýchkoľvek grafických zobrazení na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk podlieha Obchodným podmienkam.

4. Údaje a informácie uvedené na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné napadnutie informácií uvedených na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk, počítačovými vírusmi.

Článok II – Práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa

1. Používateľ potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Používateľ je oprávnený používať internetové stránky www.kupaliskodiakovce.sk len pre svoju osobnú potrebu alebo za účelom uzavretia právneho vzťahu s Poskytovateľom.

3. Texty, fotografie a ďalšie grafické prvky použité na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk sú chránené autorským právom a ďalšími právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu. Používateľ ich nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať alebo inak verejne šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať o takto získaných informáciách a osobných údajoch mlčanlivosť, okrem prípadov, keď je o takýchto informáciách alebo osobných údajoch povinný informovať tretie osoby (najmä orgány činné v trestnom konaní) v zmysle platnej legislatívy.

5. Používateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu objednaných služieb v požadovanej výške a v požadovanom termíne.

6. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s neoprávneným použitím alebo zneužitím internetových stránok www.kupaliskodiakovce.sk, v súvislosti s ich poruchou, zdržaním pri prenose, napadnutím počítačovými vírusmi alebo iným zlyhaním.

Článok III – Postup pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb, platobné podmienky

1. V prípade záujmu Používateľa o objednanie služieb Poskytovateľa vyplní Používateľ rezervačný formulár v rezervačnom systéme. V rezervačnom formulári je Používateľ povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje. Rezervačný i kontaktný formulár sú zverejnené na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk.

2. Objednávku cez vyplnený rezervačný formulár odošle Používateľ Poskytovateľovi prostredníctvom siete Internet. Doručenie takejto objednávky Poskytovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Používateľom.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.

4. Zobrazované ubytovacie zariadenia a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany Poskytovateľa.

5. Používateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a v plnej výške uhradil. Pri potrebe ubytovania na detskej prístelke je nevyhnutné, aby bola takáto doplnková služba uvedená pri rezervovaní doplnkových služieb zo strany Používateľa.

6. Pri rezervovaní doplnkových služieb má Používateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervácie, ktoré systém online rezervovania generuje automaticky v 3. kroku rezervovania aj pre Poskytovateľa aj pre Používateľa. Používateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.

7. Služby ponúkané na stránke Poskytovateľa je možné zaplatiť online platobnou kartou, prevodom z bankového účtu alebo v hotovosti v pokladni Poskytovateľa.

a) Pri zvolení spôsobu platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom automaticky generované pri rezervovaní.

b) Pri zvolení spôsobu platby bankovým prevodom na účet Poskytovateľa je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom automaticky generované pri rezervovaní. Upozornenie: Úhrada pri tomto spôsobe platby musí byť pripísaná na účet Poskytovateľa najneskôr do 4 kalendárnych dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry, ktorá je vygenerovaná automaticky rezervačným systémom  po odoslaní rezervačného formulára. Za úhradu sa považuje moment pripísania finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa, nie odoslanie úhrady z bankového účtu Používateľa! V prípade, ak úhrada nebude do 4 kalendárnych dní pripísaná na účet Poskytovateľa, rezervácia bude automaticky zrušená. O tejto skutočnosti bude Používateľ informovaný automatickým mailom odoslaným rezervačným systémom Poskytovateľa.

c) Pri zvolení spôsobu platby formou hotovostnej úhrady je nevyhnutné uhradiť 100 % výšku zálohovej faktúry najneskôr do 4 kalendárnych dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry vygenerovanej automaticky rezervačným systémom pri odoslaní rezervačného formulára. V prípade, ak zálohová faktúra nebude uhradená do pokladne poskytovateľa do 4 kalendárnych dní, rezervácia bude automaticky zrušená. O tejto skutočnosti bude Používateľ informovaný automatickým mailom odoslaným rezervačným systémom Poskytovateľa.

8. Platobné údaje sú uvedené na zálohovej faktúre alebo v platobnej bráne na realizáciu platby kreditnou / debetnou kartou.

9. Ak Používateľ v stanovenom termíne (do 4 kalendárnych dní od vygenerovania zálohovej faktúry) neuhradí požadovanú zálohu za pobyt, online rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu. O tejto skutočnosti bude používateľ informovaný automatickým mailom odoslaným rezervačným systémom Poskytovateľa.

10. Všetky poplatky za platbu hradí Používateľ.

11. Po uhradení zálohovej faktúry v plnej výške bude Používateľovi vystavené a na e-mailovú adresu zaslané potvrdenie rezervácie zo strany Poskytovateľa.

Článok IV – Zrušenie zmluvy o poskytovaní služieb, storno podmienky, refundácia

1. V prípade zrušenia už zaplateného, a tým potvrdeného pobytu zo strany Používateľa, má Poskytovateľ nárok na náhradu škody vo forme storno poplatku. (Z  uvedeného dôvodu doporučujeme Používateľovi uzatvoriť si cestovné poistenie, ktoré by mu v odôvodnených prípadoch pokrylo prípadné storno poplatky.)

2. Bezplatné zrušenie pobytu môže Používateľ uskutočniť minimálne 11 kalendárnych dní pred termínom nástupu na ubytovanie (vrátane). V prípade zrušenia pobytu menej ako 11 kalendárnych dní pred objednaným nástupom na ubytovanie (vrátane) je určená výška storno poplatkov nasledovne:

– 10 až 6 kalendárnych dní pred rezervovaným nástupom (vrátane) sa uplatňuje 50 % storno poplatok z uhradenej ceny pobytu

– 5 a menej kalendárnych dní pred rezervovaným nástupom (vrátane) sa uplatňuje 100 % storno poplatok z uhradenej ceny pobytu

Príklad:

Používateľ si zarezervuje pobyt dňa 1.7. s dátumom začiatku ubytovania 28.7. Možnosti stornovania pobytu v tomto prípade sú:

Od 1.7. do 18.7. môže stornovať svoj pobyt bez storno poplatku

Od 19.7. do 23.7. sa účtuje 50 % storno poplatok

Od 24.7. bude účtovaný 100 % storno poplatok

UPOZORNENIE:

V prípade, že si Používateľ rezervuje termín ubytovania na poslednú chvíľu, t.j. medzi dátumom rezervácie a dátumom začiatku ubytovania je menej ako 11 dní, Používateľ berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas, že v prípade stornovania takéhoto pobytu mu bude účtovaný storno poplatok v zmysle tohto článku.

3. V prípade dobrovoľného predčasného odchodu Používateľa z ubytovania (skrátenie pobytu), nemá Používateľ nárok na vrátenie za nedočerpané služby.
V prípade storna, skrátenia pobytu či nenastúpenia na pobyt Používateľa z titulu choroby, úmrtia, živelnej pohromy alebo ťažkej havárie si Používateľ uplatňuje účtované storno poplatky cestou svojej poisťovne, kde má uzatvorené cestovné poistenie.
V prípade ojedinelého, akútneho storna pobytu zo strany Poskytovateľa, ktoré bolo zapríčinené vyššou mocou (nepredvídané skutočnosti, ktoré nie sú nijako zapríčinené činnosťou Poskytovateľa), Poskytovateľ ponúkne Používateľovi primeranú adekvátnu náhradnú rezerváciu v inom náhradnom termíne, prípadne v inej ubytovacej jednotke, ktorá bude primeraná pôvodne objednaným požiadavkám Používateľa. V prípade, že Používateľ nebude ponuku Poskytovateľa akceptovať, Poskytovateľ vráti Používateľovi zaplatenú zálohu.

Článok V – Ochrana osobných údajov – Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Základné informácie

Poskytovateľ (pre ustanovenia tohto článku „Prevádzkovateľ“) pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne, a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie, ktoré sa nachádzajú v záložkách vľavo.

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

  • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
  • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
  • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
  • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
  • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
  • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
  • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
  • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Článok VI – Záverečné ustanovenia

1. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Používateľovi dňom použitia služieb internetových stránok www.kupaliskodiakovce.sk Používateľom.

2. Obchodné podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne Poskytovateľ.

3. Používateľ vyhlasuje, že si Obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje a zasiela rezervačný a / alebo kontaktný formulár a / alebo e-mail s cieľom využiť služby Poskytovateľa, uvedené na internetových stránkach www.kupaliskodiakovce.sk.